Regler Magi

Hur besvärjelser beskrivs

Namn, Nivå och Beteckningar: Beskrivningen börjar med vad besvärjelsen heter. På nästa rad står besvärjelsens nivå och andra beteckningar, såsom vilken magiskola den ingår i.
Dessa två rader brukar följas av ett stycke eller två som beskriver fakta kring besvärjelsen, såsom dess historik och förnimbara effekter.
Krav: Vissa besvärjelser kräver särskilda omständigheter eller specifika föremål innan de kan användas.
Effekt: Här beskrivs de spelmekaniska konsekvenserna av att använda besvärjelsen.
Special: Om det finns några ovanliga regler för besvärjelsen noteras de här.

Att använda besvärjelser

För att kunna använda en besvärjelse måste du naturligtvis ha tillgång till den, antingen från din klass, från ett föremål eller någon annan källa. För vissa klasser finns också krav på att besvärjelser läses in i förväg.
Under strid krävs det en handling att besvärja, om inte besvärjelsens beskrivning säger något annat. Utanför strid kan du besvärja i stort sett när som helst, du måste bara avsluta en besvärjelse innan du kan påbörja en ny.
De flesta klasser måste också förbruka en magiladdning av rätt nivå för att aktivera en besvärjelse.

Komponenter

Komponenterna för en besvärjelse är dess fysiska krav. Om inget annat specificeras, kräver alla besvärjelser att du reciterar mystiska ord (den verbala komponenten) och att du har minst en arm fri att gestikulera med (den somatiska komponenten). Vissa besvärjelser kräver även en materiell komponent av något slag, särskilda föremål som måste finnas till hands.
Om någon nödvändig komponent saknas, blir besvärjelsen omöjlig. Du kan därför inte besvärja om du exempelvis blivit bakbunden eller tystad på något sätt.

Rustning

Eftersom besvärjande fordrar mentalt fokus och exakta handrörelser, måste du ha förtrogenhet med eventuell rustning du vill bära medan du besvärjer. Annars blir du för distraherad och fysiskt hämmad av rustningen för att kunna använda din magi.

Ökning av en besvärjelses nivå

När du använder en magiladdning av högre nivå än nivån på besvärjelsen, får besvärjelsen den högre nivån för denna användning. Se besvärjelsernas beskrivningar för exakt vilken effekt en högre nivå får.

Aktiveringstid

De flesta besvärjelser kräver bara några sekunder att använda, det vill säga en handling under din tur i strid.
Snabba besvärjelser: Om en besvärjelse är definierad som snabb, kan den aktiveras med ett enda ord. Detta gör att man kan använda en snabb besvärjelse under samma tur som man tar en annan handling, men denna handling får inte vara en annan besvärjelse eller användande av ett magiskt föremål.
Reaktioner: Ett fåtal besvärjelser kan användas som reaktioner. Dessa tar bara en bråkdel av en sekund att aktivera, och det sker som ett svar på någon annan händelse. Besvärjelsens beskrivning talar om villkoren för att utlösa den.
Långsamma besvärjelser: Viss magi tar minuter eller till och med timmar att aktivera. Om du tar skada under ett sådant besvärjande, måste du lyckas med ett KON-räddningsslag för att kunna fortsätta. Svårigheten är lika med hälften av skadan du just led. Om du tar skada från flera olika källor, måste du slå skilda räddningsslag för var och en. Misslyckas något räddningsslag blir besvärjelsen avbruten men inte förbrukad. Du måste börja om från början.

Räckvidd

En besvärjelses räckvidd är det maximala avstånd inom vilket dess mål kan befinna sig. Om besvärjelns effekt sprider sig över ett område måste du bara placera utgångspunkten för denna effekt inom räckvidden.
De flesta besvärjelser har räckvidder uttryckta i fot. Vissa kan bara påverka en varelse du kan vidröra, det vill säga som finns inom ditt räckhåll.
Vissa besvärjelser påverkar bara användaren själv.

Mål

En typisk besvärjelse kräver att du väljer ett eller flera mål som skall påverkas av magin. Besvärjelsens beskrivning talar om ifall dess mål är varelser, föremål, ett ställe eller någon kombination av dessa saker.
För att något skall kunna vara ett mål måste du ha en klar effektlinje till det, det vill säga att det kan inte vara helt skyddat. Om du placerar ett effektområde vid en punkt du inte kan se och det finns något hinder mellan dig och den punkten, blir utgångspunkten istället precis vid den närmre sidan av det hindret.
Om du är inom effektområdet eller räckvidden för en besvärjelse, kan du själv vara målet.

Effektområde

Vissa besvärjelser skapar explosioner eller strålar ut över ett område, och påverkar många varelser på en gång.
Ett effektområde har en viss form och en utgångspunkt. Reglerna för varje form beskriver hur utgångspunkten får placeras. Vanligtvis är det en plats i rummet, men vissa besvärjelser kräver att utgångspunkten är en varelse eller ett föremål.
Cylinder: En cylinders utgångspunkt är centrum för en cirkel med radien som anges av besvärjelsen. Cirkeln måste vara på marken. Energin i cylindern expanderar i raka linjer från utgångspunkten till cirkelns omkrets, vilket bildar cylinderns bas. Sedan skjuter effekten upp från basen till höjden som anges av besvärjelsen.
Eftersom en cylinder består av energi som strålar i raka linjer från utgångspunkten, så kan hinder skydda mot cylinderns effekt. Om det inte finns någon oblockerad rak linje från basen till en viss annan punkt inom cylindern, så ingår inte den punkten i effektområdet.
En cylinders utgångspunkt är inkluderad i effektområdet.
Kon: En kon sträcker sig i en riktning du väljer från sin utgångspunkt, ut till den definierade längden. En kons bredd vid en viss punkt är lika med avståndet från utgångspunkten till den punkten.
Koner består av energi som strålar i raka linjer från utgångspunkten, så hinder kan skydda mot konens effekt. Om det inte finns någon oblockerad rak linje från utgångspunkten till en viss annan punkt inom konen, så ingår inte den punkten i effektområdet.
En kons utgångspunkt är vanligtvis inte inkluderad i effektområdet.
Linje: En linje sträcker sig från sin utgångspunkt i en rak bana upp till sin längd och täcker ett område definierat av sin bredd.
En linjes utgångspunkt är vanligtvis inte inkluderad i effektområdet.
Moln: Du väljer utgångspunkten, och sedan expanderar molnet utåt i alla riktningar från den punkten, tills det når den definierade radien.
Substansen i ett moln är vanligen något slags gas, och kan flyta runt hinder som pelare och murar. Ett moln kan eventuellt växa utanför sin ursprungliga radie eller till och med flytta sig, beroende på besvärjelsens detaljer.
Ett molns utgångspunkt är inkluderad i effektområdet.
Sfär: Du väljer utgångspunkten, och sedan expanderar sfären utåt i alla riktningar från den punkten, tills den når den definierade radien.
Sfärer består av energi som strålar i raka linjer från utgångspunkten, så hinder kan skydda mot sfärens effekt. Om det inte finns någon oblockerad rak linje från utgångspunkten till en viss annan punkt inom sfären, så ingår inte den punkten i effektområdet.
En sfärs utgångspunkt är inkluderad i effektområdet.

Räddningsslag

Många besvärjelser har effekter som helt eller delvis kan undvikas med ett räddningsslag. I så fall specificeras vilken förmåga målet använder för att göra räddningsslaget. Svårigheten för att motstå en av dina besvärjelser är 10 + din magiska förmågas modifikation + eventuell klassbonus, om inget annat beskrivs.
Besvärjelsens beskrivning förklarar vad som händer med målet vid ett lyckat eller misslyckat räddningsslag.

Varaktighet

En besvärjelses varaktighet beskriver hur lång tid dess effekter består. Varaktighet kan uttryckas i stridsrundor, minuter, timmar eller till och med år. Vissa besvärjelser varar tills de skingras eller förstörs.
Om ingen varaktighet specificeras för en besvärjelse, är dess effekt omedelbar. Den skadar, läker, skapar eller förändrar någon eller något på ett sätt som inte kan skingras, eftersom magin bara finns där i ett ögonblick.

Koncentration

Vissa besvärjelser kräver att du bibehåller din koncentration för att magin skall förbli aktiv efter den ursprungliga aktiveringen. Om du tappar koncentrationen slutar en sådan besvärjelse att verka. Ibland kan ett missöda inträffa när koncentration blir bruten, om besvärjelsens beskrivning anger det.
Om en besvärjelse kräver koncentration står det i dess beskrivning. Du kan frivilligt sluta att koncentrera dig när som helst. Normal aktivitet, såsom att förflytta sig eller anfalla någon, stör inte koncentrationen. De handlingar och händelser som kan störa beskrivs här nedan.
Nya besvärjelser som kräver koncentration: Du kan inte koncentrera på mer än en besvärjelse samtidigt, så om du påbörjar en annan besvärjelse som också kräver koncentration bryts din pågående koncentration.
Förlora medvetande: Blir du chockad eller medvetslös, eller om du dör, bryts din koncentration.
Svåra distraktioner: Du kan tappa din koncentration om en händelse i din omgivning är alltför distraherande. I sådana situationer krävs vanligtvis ett räddningsslag mot KON för att behålla koncentrationen.
Om ett anfall eller annan effekt kan störa på detta vis, står det i dess beskrivning. Spelledaren kan också bestämma att vissa naturfenomen (exempelvis när en våg sköljer över dig under en storm till havs) kan störa din koncentration och kräver ett KON-räddningsslag SV 10.

Magitrick

Magitrick är ett annat ord för besvärjelser med nivå 0. Sådana kan användas när man vill, utan att kräva någon förberedelse och utan att förbruka några laddningar.

Att kombinera magiska effekter

Hur gör man när mer än en besvärjelse påverkar samma varelse?
Modifikationer som orsakas av besvärjelser adderas ihop när deras varaktighet överlappar, med ett undantag. Om samma besvärjelse förekommer flera gånger samtidigt adderas inte effekterna, istället är det bara den största modifikationen som appliceras.

Ritualer

En ritual är en version av en besvärjelse som tar längre tid att använda och som inte förbrukar någon magiladdning. För att kunna använda en besvärjelse i rituell form måste du ha en klassförmåga eller specialförmåga som låter dig göra det.
Tid: En ritual tar 10 minuter längre att aktivera än den aktuella besvärjelsen normalt behöver.
Rituellt fokus: Magikern måste använda ett särskilt föremål som fokuserar ritualens magi. Detta fokus specificeras av den aktuella ritualförmågan och förbrukas inte av besvärjelsen.

Regler Magi

Jakten på Äventyret Bolongo